| ENG | MKD
subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

ORGANISATION

 

President of the Association  
Prof. Goga Cvetkovski  
   
President of the Association Assembly  
Prof. Goce Arsov  
   
Vice-President of the Association  
Prof. Ljupco Karadzinov  
   
Secretary of the Association  
Assoc. Prof. Goran Stojanovski  
   
Members of the Executive Board of the Association  
Prof. Goga Cvetkovski  
Prof. Ljupco Karadzinov  
Prof. Slobodan Mircevski  
Prof. Mile Stankovski  
Prof. Vlatko Stoilkov  
Assoc. Prof. Goran Stojanovski  
Assist. Dragan Vidanovski  
   
Honorary Members of the Association  
Prof. Georgi Dimirovski  
Prof. Tomislav Dzekov  
Prof. Todor Jakimov  
Prof. Lidija Petkovska  
   

 

 

 

 

 

© 2014 MAK ZEEPU. Web administrator Prof. Goga Cvetkovski.